Modelowanie i badania interakcji ciało stałe - gaz przy oddziaływaniu impulsu ciśnienia na elementy konstrukcji rurociągu

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 1202
  • Dostępność: Jest
  • Autor: Jerzy Małachowski
  • ISBN: 978-83-61208-77-8
  • Format / Liczba stron: B5 / 164
  • Oprawa: miękka
  • Wyd. / rok wydania: 1 / 2010
  • szt.
  • 57,75 zł

Monografia dotyczy modelowania i symulacji ruchu ciał obciążonych falą podmuchową,z uwzględnieniem interakcji ośrodka gazowego i ciał stałych.

Metodę modelowania i symulacji zilustrowano na przykładzie elementów konstrukcji rurociągów. Do analizy stanu naprężenia w konstrukcjach inżynierskich obecnie szeroko wykorzystywane są metody numeryczne, szczególnie metoda elementów skończonych (MES). W monografii autor przedstawił opracowane modele numeryczne oraz zastosowaną metodę badania zagadnienia sprzężenia ciało stałe – gaz, które pozwoliły na oszacowanie stanu wytężenia w zdeformowanych elementach konstrukcji rurociągów poddanych silnym, krótkotrwałym impulsom ciśnienia pochodzącym od detonacji materiału wybuchowego. Przeprowadzona analiza umożliwia ocenę, w jakim stopniu konstrukcja rurociągu lub elementy jej infrastruktury są wrażliwe na obciążenia, powstające w wyniku ww. obciążeń. Opracowana numeryczna metoda badań została pozytywnie zweryfi kowana testami eksperymentalnymi wykonanymi w warunkach poligonowych.

Badania przedstawione w monografi i potwierdzają dużą skuteczność symulacji numerycznych detonacji ładunków wybuchowych i propagacji fali podmuchowej oraz możliwość wiarygodnej prognozy skutków wywołanych jej oddziaływaniem. Badania numeryczne dały możliwość sformułowania wytycznych dla projektantów nowo budowanej infrastruktury energetycznej, pozwalających na zwiększenie odporności tych konstrukcji na zniszczenie. Dzięki takiemu podejściu możliwa jest poprawa bezpieczeństwa już istniejących lub nowo projektowanych systemów rurociągowych.