Regulamin

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem: ksiegarnia.iknt.pl prowadzony jest przez firmę BEL Studio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Powstańców Śląskich 67B wpisaną do KRS pod numerem 0000146180.
 2. Dla potrzeb tego Regulaminu właściciel sklepu internetowego nazywany będzie IKNT.
 3. Użytkownik rejestrując się w systemie lub składając zamówienie bez rejestracji, potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował wszystkie postanowienia w nim zawarte.
 4. Zamówienia można składać każdego dnia przez 24 godziny na dobę w ciągu całego roku. IKNT zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu.
 5. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wysłanie „zawartości koszyka” znajdującego się na stronach sklepowych do IKNT.
 6. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź z serwisu IKNT, poświadczającą wpływ zamówienia, oraz prośbę o jego potwierdzenie.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do potwierdzenia złożenia zamówienia, poprzez wejście na stronę weryfikacyjną, której adres został przesłany w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.
 8. IKNT w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia. W przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności zamówienia - IKNT zastrzega sobie prawo do jego anulowania. O anulowaniu zamówienia i jego przyczynach, użytkownik zostanie bezzwłocznie poinformowany drogą mailową.
 9. W przypadku anulowania zamówienia, kwoty ewentualnych przedpłat wniesionych przez Użytkownika zostaną bezzwłocznie zwrócone.
 10. Operatorzy sklepu potwierdzają przyjęcie zamówienia do realizacji, o czym bezzwłocznie  informują Użytkownika drogą mailową. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji. IKNT zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 11. Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień roboczy w IKNT, bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień roboczy następujący po dniu, w którym zostało ono pozytywnie zweryfikowane. Informacja o dniach wolnych od pracy w IKNT, wypadających w dni ustawowo robocze, będzie zamieszczona na stronach sklepu. 
 12. W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia.
 13. Ceny towarów znajdujących się w ofercie IKNT wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.
 14. Dostępne są następujące sposoby dostawy:
  • Odbiór osobisty w siedzibie IKNT;
  • Przesyłka Pocztą Polską;
  • Przesyłka kurierska (wyboru kuriera dokonuje IKNT);
  • Dostawa elektroniczna.
 15. Dostępne są następujące sposoby płatności:
  • Płatność gotówką w kasie IKNT;
  • Przedpłata na konto IKNT;
  • Przedpłata za pomocą elektronicznych form płatności (karta płatnicza lub kredytowa, szybki przelew z konta bankowego itp.)
  • Płatność przy odbiorze przesyłki – za pobraniem
 16. Cena dostawy uzależniona jest od sposobu i miejsca dostawy. Do ceny dostawy za pobraniem doliczana jest również zryczałtowana cena pobrania.
 17. W zależności od zawartości koszyka oraz miejsca dostawy, pewne sposoby dostawy i formy płatności mogą być niedostępne. Informacja o dostępnych sposobach dostawy, formach płatności, oraz o zryczałtowanych kosztach dostawy, przedstawiana jest Użytkownikowi każdorazowo podczas składania zamówienia.
 18. Opisane w regulaminie warunki dostawy dotyczą wyłącznie terenu Polski. Możliwość i warunki dostawy poza granice Polski będą każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Użytkownikiem.
 19. Na termin realizacji przesyłki składają się: czas realizacji oraz czas dostawy. Czas dostawy zależny jest od wybranego przez Użytkownika sposobu oraz miejsca dostawy. Orientacyjny czas dostawy jest przedstawiany Użytkownikowi każdorazowo podczas składania zamówienia.
 20. Każda transakcja potwierdzana jest paragonem fiskalnym lub fakturą VAT. Jeżeli faktura ma być wystawiona na firmę należy podać nazwę, dane adresowe oraz NIP firmy.
 21. W przypadku wyboru formy płatności „przedpłata na konto”, przesyłka zostanie wysłana do Użytkownika,  po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie IKNT. Nr konta bankowego na jaki należy dokonywać wpłat to: Bank PEKAO SA 40 1240 6292 1111 0000 5019 5730.
 22. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, które mają zostać dostarczone w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez IKNT ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.
 23. W przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki, powstałego podczas transportu Użytkownik jest zobowiązany do sporządzenia protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
 24. W przypadku reklamacji należy skontaktować się z IKNT za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko lub nazwę Użytkownika, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać wady reklamowanego produktu. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty wpłynięcia do IKNT.
 25. Zgodnie z „Ustawą z dnia 02.03.2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz.U. nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zmian.), dopuszczalna jest rezygnacja z produktu bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko w przypadku jeżeli produkt nie jest zniszczony, nie był kopiowany lub w żaden sposób użytkowany z wyjątkiem stanowiącym podstawę do reklamacji. Zwroty prosimy kierować na adres IKNT z dopiskiem „zwrot”. IKNT dokona zwrotu ceny produktu w terminie 7 dni licząc od dnia złożenia rezygnacji. Koszty przesyłki oraz inne koszty uboczne transakcji nie podlegają zwrotowi. Użytkownik dokonuje zwrotu na swój koszt.
 26. Ewentualne zwroty jakichkolwiek kwot wpłaconych przez Użytkownika następują tym samym kanałem, którym były wniesione. Zwrot kwot pobrania następuje na wskazane przez Użytkownika konto bankowe, lub przekazem pocztowym.
 27. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 28. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką IKNT: http://ksiegarnia.iknt.pl/webpage/polityka-prywatnosci.html.
 29. IKNT zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Zmieniony regulamin wejdzie w życie we terminie nie krótszym niż 7 dni od daty jego ogłoszenia. Wszelkie zamówienia zostaną zrealizowane zgodnie z zasadami regulaminu obowiązującego w dniu ich złożenia. Aktualna wersja regulaminu jest opublikowana pod adresem: http://ksiegarnia.iknt.pl/webpage/regulamin.html.
 30. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby BEL Studio Sp. z o.o. Postanowienie to nie dotyczy sporów, w których stroną jest konsument.
 31. Opinie i pytania dotyczące pracy sklepu IKNT prosimy przesyłać na adres ksiegarnia@iknt.pl.

data publikacji: 7.12.2012 r.
obowiązuje od: 15.12.2012 r.